Resultat & kvalitet

Vi arbetar systematiskt med uppföljning och utveckling av vår kvalitet för att säkerställa att samtliga barn och elever får en så god utbildning som möjligt

 

Vi sammanställer löpande våra resultat, analyserar dem och sätter in åtgärder när vi får signaler om låg måluppfyllelse.

Vi genomför också terminsvisa måluppfyllelse-/betygsprognoser för att i så god tid som möjligt få veta om det finns behov av ytterligare insatser för att alla ska kunna nå målen.

Vi genomför regelbundna enkätundersökningar med elever, föräldrar och medarbetare för att på så sätt få veta vad de som är närmast verksamheten tycker om den.

Dessutom gör vi kontinuerliga interna granskningar för att säkerställa att vi lever upp till alla grundläggande lagkrav.

Läs mer i vår Kvalitetsplan / verksamhetsuppföljning läsåret 2017/2018 (finns under ”Dokument och blanketter” sidan)


Kundenkät

Ekerö kommun gör årligen en undersökning över vad föräldrar och elever tycker om skolan. Enkätundersökningen är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om verksamheten.
Se mer på Ekerö Kommuns hemsida.

Återkoppling från våra föräldrar och elever i de enkäter som genomförs är mycket viktigt för vårt  kvalitetsarbete. Det ger oss de verktyg vi behöver för att ständigt förbättra vår verksamhet.


Skolresultat

I Skolverkets statistikdatabas finns statistik om vår förskola och skola. Här hittar du bland annat information om andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, andel behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde. Dokument och resultat från Skolinspektionens regelbundna tillsyn av vår verksamhet finns i Skolverkets statistikdatabas.


Systematiskt kvalitetsarbete för likabehandling

Varje år i maj genomförs en utvärdering av likabehandlingsarbetet som varit under läsåret som inkluderar en ny kartläggning/nulägesanalys som görs av likabehandlingsgruppen, lärare, elever och kamratstödjare. I det arbetet ingår resultatet från kundenkäten där vi analyserar punkterna kopplande till trygghet och normer. Vi tar med underlag från observationer samt vad som kommit upp i kamratstödjarmötena och elevråd.

En sammanställning av utvärderingen och kartläggningen och nya främjande insatser tas fram för kommande period. Dessa insatser ligger till grund för likabehandlingsarbetet under kommande läsår.
Läs mer om detta i vår Likabehandlingsplan.


Klagomål

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök direkt till rektor.