Fritidshem

På vårt fritidshem möts barnen och föräldrarna av omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt i föräldrakontakten och sätter barnen i centrum. Varje morgon möts barnen av fritidspersonal som tar i hand och säger god morgon.

 

Vår verksamhet bedrivs utifrån montessoripedagogikens syn på det kompetenta barnet och vi bygger mycket på barnens intressen. De är delaktiga i planeringen och vi bygger vidare på deras idéer och intressen. Vi anser också att det är viktigt att varje barn lär sig ansvar och att ta hand om sin omgivning och varandra.

Här arbetar vi också utifrån principen ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” och ”Hjälp mig att förstå själv” som en del av Montessoripedagogiken. Barnen får lära sig att lösa konflikter och ta eget ansvar så att de utvecklar sin sociala arena. Vi har en varierande inne- och utemiljö, bibliotek, samt nyttjar andra ”rum” i skolan för skapande och kreativitet (musikrum, bildsal, bollhall).


Målsättning

Vårt fritidshem har samma pedagogiska målsättning som skolan och vi följer Läroplanen (LGR11). På fritids får barnen tillgång till en kreativ sysselsättning och utrymme för egen lek. Vår målsättning är att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierande och utgår från barnens behov och intressen. Det ska vara roligt att gå på fritids, där man känner respekt och tar ansvar för varandra och materialet.


Fritidspersonal

Vi har en hög personaltäthet och en personalgrupp som kompletterar varandra med olika intressen/kompetenser, vilket bidrar till en bred, utvecklad verksamhet. Vår fritidspersonal är med barnen under hela dagen, även under undervisningstid.


Öppettider

Vårt fritidshem har öppet mellan kl. 07:30 – 17:30. Varje familj fyller i ett schema för barnets vistelsetider. Behöver tiderna ändras ska detta göras i god tid. Dag före röd dag stänger fritids kl.14.30 (undantag finns, se alltid kalendern i InfoMentor).
Vi ber våra föräldrar att respektera våra öppettider, då vi har anpassat bemanningen efter dessa.


Ledighet från fritidshemmet

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara i fritidsverksamheten. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca 6 veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi skickar ut anmälan i god tid innan loven och påminner via mail.


Vår fritidsverksamhet är för barn i klass F-1 samt 2-3. Vi följer Ekerö Kommuns regler för avgifter i fritidshemmet samt maxtaxan-reformen. Fritidsavgiften fördelas på tolv månader och betalas månadsvis. För barn i åk 4 – åk 5 finns fritidsklubbsverksamhet som drivs av Ekerö kommun.