Förskolan

Vår förskola erbjuder kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, som är anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, skall växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt.

 

Våra barn får arbeta med vardagsaktiviteter som uppmuntrar dem att bli självständiga och att utveckla en social kompetens. De får arbeta med sensoriska övningar, där de ordnar, sorterar och namnger sina sinnesintryck. De får möjlighet att lära sig matematikens grunder och stifta bekantskap med de olika sätten att räkna. De får även möjlighet att utveckla sitt språk och sitt ordförråd som de ordnar och klassificerar, samt lära sig bokstäver, skriva och läsa.

Våra barn har också frihet att välja aktivitet. Intresset för arbetet gör att barnen blir absorberade av sin uppgift, vilket tränar koncentrationen och förutsättningarna för vidare lärande. Bokstäver och siffror finns med som en naturlig del i barnens vardag och redan i förskolan tränas de att välja, genomföra och avsluta ett arbete.

Redan från start präglas verksamheten av montessoripedagogiken och barnen vänjer sig tidigt vid att välja bland arbetsmaterialet i hyllorna. I enlighet med pedagogiken gör även de små barnen saker ”på riktigt”, som att knyta skor och klippa med riktig sax. Vi bakar också ”montessoribullar” med barnen till mellanmål. Våra lokaler är barnanpassade och materialet placerat så att barnen själva når och kan välja vad de vill jobba med.

Till oss är barnen välkomna från ett års ålder.


Våra avdelningar och öppettider

Avdelningarna med småbarn heter MÅSEN, MULLVADEN och MYRAN och är öppna kl. 7.30-16.30.
Avdelningarna med stora barn heter DELFINEN, PANDAN och ÖDLAN och är öppna kl. 7.30-17.00.

För de vårdnadshavare som har behov av utökad omsorg kan vi erbjuda andra tider än våra ordinarie öppettider. Kontakta rektor eller biträdande rektor vid behov.

Förskolan håller stängt alla klämdagar, mellan jul  och nyår och tre veckor under sommaren (ta kontakt med rektor eller biträdande rektor om ni är i behov av barnomsorg dessa tider).
Förskolan stänger kl.14.00 i samband med vissa helger (se information i kalendern på InfoMentor)

Vår förskola finns i en separat byggnad ca 400meter från grundskolans lokaler. Lunch och mellanmål tillagas av Birkaskolans egen kock där maten är KRAV-certifierad.


Lämning och hämtning

På småbarnsavdelningarna vill vi att barnen skall vara lämnade senast kl. 9.00. Vi stänger kl. 16.30.

På storbarnsavdelningarna vill vi att barnen skall vara lämnade senast kl. 8.30. Vi stänger kl. 17.00.

Förskolans personal skall alltid vara underrättad om vem som hämtar och lämnar barnet när denna person inte är förälder/vårdnadshavare. Barnet måste alltid säga adjö till personalen innan det lämnar förskolan. Den avtalade vistelsetiden för barnet måste följas då personalens arbetsschema bygger på barnens planerade närvaro.


Arbetslagskonferenser (endast storbarnsavdelningarna)

Under terminen träffas pedagogerna i s.k. arbetslagskonferenser, ca 1 gång i månaden, mellan kl. 15.15 – 17.00. Tre föräldrar (familjer) ansvarar då för bemanningen på respektive avdelning. Det är upp till dessa förälder att med hjälp av pedagogerna, ta reda på vad som skall göras under den tiden. Listan över dessa arbetslagskonferenser sitter uppsatt på avdelningens anslagstavla, och personalen fördelar ut ett till två tillfällen per familj och år. På småbarn träffas pedagogerna på kvällstid.


Övergång från förskola till skola – att bli en ”viking”

När det blir dags att börja skolan är inte det så dramatiskt; sexåringarna känner redan de flesta barnen i förskoleklassen ”vikingar”, då de tidigare gått i förskolan ihop.
Alla barn får dessutom en fadder – en ett år äldre elev som hjälper det yngre barnet till rätta. Vikingarna blir ofta ompysslade av sina äldre kompisar och det bjuds på en hel del trevliga överraskningar. Faddersystemet är mycket uppskattat bland barnen och finns ända upp till åk 9.


Föräldraträffar på förskolan

Syftet med dessa träffar är att skapa gemenskap och möjlighet för föräldrar att träffas informellt och tillsammans göra en extra insats för barnens inne och utemiljö. Vi vill skapa rum för positiva diskussioner, ge våra föräldrar möjlighet att (utan närvarande barn) bli nyfikna på vårt montessoriska arbetsmaterial, utforska barnens dagliga pedagogiska miljö och ta en fika med andra föräldrar som har barn på samma avdelning.

På förskolan finns tre olika aktiviteter man kan ansluta sig till, innefix-, utefix- och festfix grupp.
Varje familj på respektive avdelning ansluter sig till en fixargrupp på föräldramötet.

  • Innefixargruppen ansvarar för innemiljön, målning och snickeri och annat som behövs göras på önskemål från pedagogerna eller på eget initiativ.
  • Utefixargruppen ansvarar för utemiljön, såsom målning, snickeri och vår- och höststädning.
  • Festfixargruppen ansvarar för luciabak, julgransplundring, present till lärarna vid terminsslut, fika på fixardagar.

Utöver fixargruppernas aktiviteter förekommer också varje termin föräldraträffar med storstädning på respektive avdelning där alla föräldrar på avdelningen deltar i.