Våra värdeord

DRUT – ett levande verktyg i vår verksamhet

Vid början av varje läsår har vi gemensamma diskussioner och reflektioner kring värdeorden i personalgruppen och formar gemensamma spelregler utifrån det. Vi pratar även om DRUT med barnen och utifrån dem formar vi regler hur vi ska vara mot varandra. Vi använder oss av termerna DRUT då vi hanterar olika situationer tillsammans med barnen, t ex vid konflikter.


D  för delaktighet

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig- och vilja vara delaktiga- i lek och aktiviteter. Detta görs genom att vi ser till att eleverna har möjlighet till aktiviteter i olika rum med mindre grupper så att de kan få lugn och ro. Vi är delaktiga i elevernas aktiviteter för att observera och även stötta när det behövs. Detta görs för att uppmuntra och stödja eleverna i den fria leken. Elevernas demokratiska uppfattning tränas genom användning av turtagande, samspel och grupplekar, samt samlingar där alla har möjlighet att komma till tals.

R för respekt

Vi strävar efter att alla ska känna respekt och ha förståelse för varandra.
Vi hjälper eleverna att ta ansvar och visa hänsyn. Vi stödjer barnen i konflikthantering och jobbar aktivt genom att förebygga med gruppsamtal och -övningar. För oss är det viktigt att alla barn har möjlighet att få framföra sin åsikt.

U  för utveckling

Vi uppmuntrar den fria leken för att stärka den sociala utvecklingen. Fysiska och kreativa aktiviteter används för att träna både fin- och grovmotorik. Vi erbjuder aktiviteter för eleverna i olika gruppkonstellationer.

T  för trygghet

Vi finns tillhands för att stötta eleverna. Vi har fasta rutiner och en tydlig struktur för att eleverna ska känna trygghet under dagen. Vi uppmuntrar och stöttar eleverna att hjälpa varandra, för att varje elev ska känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid ett trevligt och respektfullt språk och ett vänligt bemötande av varandra.