Grundskolan

På Birkaskolan får varje elev möjlighet att utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå och utifrån sina förutsättningar.
Varje människa utvecklas i olika takt och får därför arbeta på sin egen nivå. Eleverna lär av varandra och tränar samarbete. De tar tidigt ansvar för sig själva, sin miljö och sitt arbete. Eleverna har stor frihet att utifrån givna ramar välja arbetsområde, arbetsform, arbetsplats samt redovisningsform.

Stora möjligheter att påverka

Eleven planerar och utvärderar själva, under handledning av en lärare, sitt skolarbete. Miljön i vår skola är viktig. Allt material finns tillgängligt, det är tilltalande och lockar elever till arbete. Lärarens roll fungerar som en handledare. Varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv och sätts in i sitt rätta sammanhang.


F-2

I åk F-2 går barn i åldrarna 7-9 år. Klasserna är åldersblandade med ca 10 elever från varje åldersgrupp. Vid skoldagens slut tar skolans fritidsverksamhet vid för eleverna i F-2.

3-5

I åk 3-5 går barn i åldrarna 10-12 år. Klasserna är åldersblandade med ca 10 elever från varje åldersgrupp. Här finns också 3 spår. Vid skoldagens slut tar skolans fritidsverksamhet vid för eleverna i årskurs 3. Barn i årskurs 4 och 5 har möjlighet att delta i kommunens olika fritidsklubbar efter skoltid.

F-5 är uppdelat på tre spår; 1, 2 och 3 med en F-2:a och en 3-5:a i vardera spår.

6-9

I Birkaskolans 6-9:a vill vi att eleven ska växa och utvecklas på alla plan – såväl socialt, emotionellt, själsligt och intellektuellt. Vi arbetar för att eleven ska känna en helhet i det de gör och att de ska känna sig bekväma med sig själva och sin omvärld. Detta gör vi genom att studera mycket i projekt, ha utökad prao och anordna studieresor i de olika årskurserna.

Från åk 6 går eleverna i en åldershomogen klass. Oftast undervisas de i halvklasser.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att göra sitt bästa och kunna söka det gymnasieprogram de önskar gå. Ingen ska lämna Birkaskolan med mindre än godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik. De ska gå ut skolan som goda medmänniskor med god självkänsla och gott självförtroende.


PRAO

Alla elever på Birkaskolan i åk 8 och 9 har 10 dagars praktisk arbetslivsorientering, PRAO. Perioden är del av skolans arbete mot läroplanens övergripande mål samt ämnet samhällskunskap.

En del av detta innebär att på egen hand söka praktikplats och ta kontakt med blivande handledare. Vi har valt att detta ska ingå just för att öva inför framtida kontakter med arbetsliv. I samband med samhällskunskapsundervisningen går vi igenom vad eleven ska tänka på vid en presentation och kontakt med en arbetsplats.

Praktiktiden är en möjlighet för kontakt med arbetslivet, träffa en arbetsgivare, prova på en vis typ av arbete, träffa vuxna och se hur vuxna jobbar, umgås, löser problem, samarbetar och har kul tillsammans på jobbet. Vi följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer i samband med PRAO.


Studieresor

Med hänvisning till styrelsebeslut är studieresor ett viktigt inslag i Birkaskolans pedagogiska verksamhet. Schemalagda studieresor är idag:

Åk 7: skidåkning i fjällen (både alpint och telemark) barnen bor i stugor med självhushållning
Åk 8: kanotpaddling 3‐4 dagar med självhushållning i tält
Åk 9: studieresa till Polen (och ev. Berlin) med bland annat besök på ett koncentrationsläger

Enligt Birkaskolans policy angående finansiering av extraordinära aktiviteter dvs regler för insamlingar och hur pengarna ska användas, skall dessa studieresor finansieras med skolans medel och genom att klassen arbetar och sparar ihop pengarna. Det är alltså inte elevernas föräldrar som skall spara till aktiviteten utan eleverna tillsammans. Eleverna ska också vara med i denna planering och förväntas ta ansvar och vara aktivt delaktiga. För att vara ännu tydligare betyder detta att man inte kan ”köpa sig fri” från att delta i insamlingsaktiviteterna.

Skolan sponsrar med hälften av kostnaden för varje resa och resten skall samlas in via gemensamma aktiviteter. För att hinna få ihop tillräckligt mycket pengar så startar man aktiviteter redan i åk 6. Tanken är att tillsammans med eleverna lägga upp en plan med aktiviteter och utse ansvariga sammanhållande per aktivitet. Dessa aktiviteter leder också till att föräldrarna lär känna varandra bättre vilket är positivt för kommande kontakter vid till exempel föräldravandringar och annat.

Föräldrarådsrepresentanten är tillsammans med insamlingsansvarig förälder i klassen är ansvarig för att koordinera insamling av pengar till planerade studieresor.