Grundskolan

På Birkaskolan får varje elev möjlighet att utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå och utifrån sina förutsättningar. Varje människa utvecklas i olika takt och får därför arbeta på sin egen nivå. Eleverna lär av varandra och tränar samarbete. De tar tidigt ansvar för sig själva, sin miljö och sitt arbete. Eleverna har stor frihet att utifrån givna ramar välja arbetsområde, arbetsform, arbetsplats samt redovisningsform.

Stora möjligheter att påverka

Eleven planerar och utvärderar själva, under handledning av en lärare, sitt skolarbete. Miljön i vår skola är viktig. Allt material finns tillgängligt, det är tilltalande och lockar elever till arbete. Lärarens roll fungerar som en handledare. Varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv och sätts in i sitt rätta sammanhang.


Årskurs F-1

I åk F-1 går barn i åldrarna 7-8 år. Klasserna är åldersblandade med ca 15 elever från varje åldersgrupp. Vid skoldagens slut tar skolans fritidsverksamhet vid för eleverna i F-1.

Årskurs 2-3

I åk 2-3 går barn i åldrarna 9-10 år. Klasserna är åldersblandade med ca 15 elever från varje åldersgrupp. Vid skoldagens slut tar skolans fritidsverksamhet vid för eleverna i 2-3.

Årskurs 4-5

I åk 4-5 går barn i åldrarna 11-12 år. Klasserna är åldersblandade med ca 15 elever från varje åldersgrupp. Barn i årskurs 4 och 5 har möjlighet att delta i kommunens olika fritidsklubbar efter skoltid.

Alla årskurser i F-5 är uppdelade i två spår som heter Hugin och Munin dvs. åk F-1 finns i spår Hugin och spår Munin, likaså för åk 2-3 och åk 4-5. Inom varje spår finns faddersystem som är en del i arbetet att skapa trygghet

Årskurs 6-9

I Birkaskolans 6-9:a vill vi att eleven ska växa och utvecklas på alla plan – såväl socialt, emotionellt och intellektuellt. Vi arbetar för att eleven ska känna en helhet i det vi gör och att de ska känna sig trygga med sig själva och sin omvärld. Detta gör vi genom att studera mycket i projekt, ha utökad prao och anordna studieresor i de olika årskurserna. Från åk 6 går eleverna i en åldershomogen klass. Vi undervisar i halvklasser så långt det är möjligt.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att göra sitt allra bästa. Eleverna ska gå ut skolan som goda medmänniskor med god självkänsla och gott självförtroende.


Studieresor

Med hänvisning till styrelsebeslut är studieresor ett viktigt inslag i Birkaskolans pedagogiska verksamhet. Schemalagda studieresor är:

Åk 7: Skidåkning i fjällen (både alpint och längd).  Eleverna bor i lägenheter med självhushållning. 

Åk 8: Paddling i Sörmland. Eleverna bor i tält med självhushållning.

Åk 9: Studieresa till Polen och Berlin. Eleverna besöker bland mycket annat koncentrationslägret Auschwitz och kalla krigets Berlin.

Enligt Birkaskolans policy angående finansiering av extraordinära aktiviteter, dvs regler för insamlingar och hur pengarna ska användas, skall dessa studieresor finansieras med skolans medel och genom att klassen arbetar och sparar ihop pengarna. Det är inte elevernas föräldrar som skall spara till aktiviteten utan eleverna tillsammans. Eleverna ska vara med i denna planering och förväntas ta ansvar och vara aktivt delaktiga. Detta betyder alltså att man inte kan ”köpa sig fri” från att delta i insamlingsaktiviteterna.

Skolan betalar hälften av kostnaden för varje resa och resten skall samlas in via gemensamma aktiviteter. För att hinna få ihop tillräckligt mycket pengar så startar klassen aktiviteter redan i år 6. Tanken är att tillsammans med eleverna lägga upp en plan med aktiviteter och utse ansvariga sammanhållande per aktivitet. Dessa aktiviteter leder också till att föräldrarna lär känna varandra bättre vilket är positivt för kommande kontakter vid till exempel föräldravandringar och annat.

Föräldrarådsrepresentant tillsammans med insamlingsansvarig förälder i varje klass har rollen att koordinera insamling av pengar till planerade studieresor.


PRAO – praktiskt arbetslivsorientering

Vi har valt att ha utökad PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering) eftersom det ligger i linje med Maria Montessoris tankar om ungdomars behov att få göra saker på riktigt. På Birkaskolan har eleverna därför fyra veckor i stället för normalt två, fördelat i år 8 och 9. Tanken är att eleven på egen hand ska söka praktikplatser och ta kontakt med blivande handledare. Praktiktiden är en möjlighet för kontakt med arbetslivet, träffa arbetsgivare, prova på olika typer av arbete och se hur vuxna har det på olika typer arbetsplatser. 

I år 7 har eleverna också tre dagars internprao på vår förskola. Där får de arbeta med personalen i köket och på de olika avdelningarna. 

Vi följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer i samband med PRAO.