Förebyggande plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Birkaskolan arbetar vi ständigt främjande och förebyggande mot kränkande handlingar. Då vi arbetar åldersblandat så blir det naturligt att de äldre barnen hjälper de yngre.

Vi har ett väl utvecklat faddersystem som följer barnen från förskolan till år 9. Vi samtalar också om normer utifrån barnens nivå i samlingar och arbetar med kamratstärkande övningar.

.

Vi har en tydlig gång som vi följer i arbetet

  • All personal på förskolan och skolan har ansvar för barnens välbefinnande och främjande av goda relationer.
  • Det ingår i personalens och ledningens uppdrag att direkt utreda och agera vid misstanke om att ett barn/elev blivit utsatt för kränkande behandling.
  • Det är personalens skyldighet att informera ansvarspedagog och rektor så fort de sett eller hört någonting som tyder på att ett barn far illa.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta personal på förskolan/skolan vid misstanke om att ens eget barn, eller annat barn på förskolan/skolan far illa.

Systematiskt kvalitetsarbete för likabehandling

Se sidan Resultat,- och kvalitet.


Klagomål

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök direkt till rektor.