Vår organisation

Vi är en politiskt och religiöst obunden friskola på Ekerö med förskola, förskoleklass, grundskola och fritids. Vår skola drivs som ett föräldrakooperativ, är kostnadsfri och finansieras via skolpeng från Ekerö Kommun.

Våra föräldrar har gjort ett aktivt val när de valt Birkaskolan och de förväntar sig ett stort inflytande över sina barns skolgång både vad gäller lärande och miljö. Det är viktigt med en ständig dialog mellan skolan och föräldrarna på vilket sätt föräldrarnas inflytande kan utövas”.

 Föreningsstämman

Föreningsstämman är det högsta beslutande organ i vårt föräldrakooperativ. Alla föräldrar som har barn på Birkaskolan (förskola och skola) uppmanas att delta på föreningsstämman/årsmöten för att utöva inflytande i de aktiviteter som drivs av styrelsen. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. Protokoll från föreningsstämman distribueras till alla medlemmar/föräldrar i föreningen några veckor efter stämman.

Stämman är till för att informera alla medlemmar/föräldrar om föreningens resultat och ekonomiska status, besluta om budget samt utse styrelsemedlemmar av föräldrar som består av lägst 6, högst 9 ledamöter, och högst 2 suppleanter. Syftet är att ge föreningens medlemmar/föräldrar möjlighet (i enlighet med stadgar) att påverka beslut som rör hela Birkaskolan och dess strategiska utveckling.


Styrelsen – huvudman

För fristående skolor som Birkaskolan, är skolans styrelse huvudman. Huvudman bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs, tillsätter verksamhetschef/rektor och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Birkaskolans styrelse har i uppdrag att leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och av stämman i behörig ordning fattade beslut. De är till för att säkra skolans övergripande kvalité, ekonomi, att regelverk efterlevs och har övergripande paraply vy över verksamheten. De ska verka för att allas våra intressen tas till vara och att vi får en fortsatt positiv utveckling inom verksamhetens områden både på kort och lång sikt.

I Birkaskolans styrelse sitter föräldrar med olika yrkeskompetenser (HR, IT, kommunikation, marknadsföring, juridik, ekonomi etc.). Våra styrelseledamöter träffas tillsammans med verksamhetschefen och arbetstagarrepresentanter en gång per månad med uppehåll i Juni/Juli månad. Styrelsebrev med information om styrelsens pågående och kommande aktiviteter skickas till alla medlemmar vanligtvis en gång per termin (september och februari).


Verksamhetschef,- skolchef och rektor

Övergripande ansvarar Birkaskolans rektor för kvaliteten och resultaten på skolan, för att skolmiljön såväl inomhus som utomhus utformas på ett funktionellt, tryggt, pedagogiskt, estetiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt att rutiner upprättas för skötsel och drift av skolverksamheten.

  • Verksamhetschefen har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen
  • Verksamhetschefen ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärarna, pedagoger och övrig personal på skolan
  • Verksamhetschefen har ledningsansvar, är ansvarig inför skolmyndigheter och styrelse samt svarar för Birkaskolans löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Vår rektor skriver regelbundet ett rektorsbrev med senaste nytt från verksamheten som skickas ut via Informentor/email till alla föräldrar.


Föräldrarådet

Vid Birkaskolan utövas föräldrainflytande på flera nivåer och ovan nämnda föreningsstämma och styrelsen är två exempel. Inflytande via Föräldraråd är ytterligare ett exempel på föräldrars engagemang i verksamheten vilken ger möjlighet att förstå och påverka barnens vardag. Föräldrarådet har en övergripande rådgivande och informativ roll och är inte beslutsfattande (ärenden av beslutande karaktär hänvisas till styrelsen).

  • Föräldrarådets huvuduppgift är att vara diskussionspartner/bollplank till verksamhetschefen och skolledningen för att utveckla och förbättra verksamheten
  • Föräldrarådet har också till uppgift att aktivt arbeta för att stärka föräldraengagemanget som i sin tur syftar till att skapa delaktighet, trivsel och trygghet i vår verksamhet.

Läs mer om föräldrarådets viktiga roll på sidan om Föräldrarådet.