Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) för dig som vårdnadshavare i Birkaskolans verksamhet

Dataskyddsförordningen GDPR är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning och omsorg av hög kvalitet är en uppgift av allmänt intresse och normalt är det också nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna följa skollagens bestämmelser. Därmed är det ofta tillåtet att utan samtycke behandla personuppgifter i utbildningsverksamheten.


Vilka personuppgifter hanterar vi på Birkaskolan?

Nedan följer exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar om ditt barn och om dig som vårdnadshavare:

 • För och efternamn barn, vårdnadshavare
 • Personnummer barn, vårdnadshavare
 • Kontaktuppgifter barn, vårdnadshavare
 • Vistelsetid förskola/fritidshem samt schema
 • Kommunens utbetalningsunderlag
 • Uppgifter kring barn och skolpeng
 • Avtal (t ex avtal datorer)
 • Allergier, medicin och specialkost
 • Modersmålsansökningar
 • Skolbibliotekets register
 • Individuella utvecklingsplaner
 • Handlingsplaner och åtgärdsprogram
 • Pedagogiska utredningar
 • Elevhälsoteamets anteckningar
 • Psykologiska utredningar
 • Barn och elevanteckningar/dokumentation
 • Testresultat t ex nationella prov
 • Inlämnade elevarbeten
 • Utvärderingar
 • Betyg/omdömen
 • Gymnasiebilagor
 • Närvarorapporter
 • Diskriminering och kränkande behandlingsärenden
 • Orosanmälningar till socialtjänsten
 • Tillbudsrapporter
 • Klagomålsärenden
 • Foto och film
 • Grupp, avdelning och klasstillhörighet
 • IP- adresser
 • Accessrättigheter (lösenord och användarnamn)
 • Loggdata
 • Digitala läromedel

Varifrån får Birkaskolan uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från elev, vårdnadshavare, kommunens skol och förskole-registreringsprogram, Försäkringskassan och Skatteverket.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?

Birkaskolan lämnar ut personuppgifterna till Skolverket, Gymnasieantagningen, Ekerö kommun och SCB. Vi har även biträdesavtal med externa företag som till exempel InfoMentor, Dantek (skolbiblioteket), IT total (IT support), Surftown (webbhotell) och Quickpix (skolfoto). Dessa samarbetspartner måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för att kunna sköta sitt uppdrag.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vissa uppgifter arkiveras på Birkaskolan. Andra arkiveras hos kommunen t ex slutbetyg. De flesta uppgifterna raderas senast fem år efter avslutad grundskoleutbildning. Du har rätt att begära att vissa uppgifter om dig eller ditt barn raderas. Detta gäller endast information som inte är verksamhetskritisk.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig och ditt barn samt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade. Välkommen att kontakta oss (rektor och/eller biträdande rektor) om du har frågor.