Praktiskt kring skolan


Arbetslag
Elever och lärare är organiserade i arbetslag där alla samarbetar för elevernas bästa. Arbetslagen är förskolan, fritids, F-5 och 6-9 och stödteamet. Arbetslagen på skolan är uppdelade i tre spår. Vilket spår eleven blir placerad i är upp till lärarna att bestämma tillsammans med rektor.

Besök under skoltid
Föräldrar är välkomna att besöka skolan under skoltid. Ta kontakt med barnets lärare för att komma överens om lämplig tidpunkt. Övriga besökare är välkomna att boka tid hos rektor eller skol-administrationen.

Bibliotek
Skolan har ett mindre bibliotek som eleverna lånar böcker ur dagligen. Eleverna är fria att låna och läsa böcker inom skolans väggar.

Busskort
Birkaskolan har ingen policy vad gäller busskort utan följer kommunens riktlinjer.

Elevråd
Ja, elevrådet består av en representant från åk 2 resp. åk 5, åk 6, åk, 7, åk 8, åk 9, bitr rektor och fritids. Elevrådet träffas en gång per månad och leds av en lärare.

Frukt
Skolan erbjuder frukt till alla barn under förmiddagen samt till de barn som är kvar länge på fritids.

Frånvaro
All frånvaro meddelas varje dag som eleven är frånvarande senast klockan 8.00 på morgonen via InfoMentor eller genom att ringa till skolexpeditionen.

Försäkringar
Alla elever är försäkrade under skoltid enligt avtal med IF. Vid olycksfall är det föräldrarnas ansvar att kontakta försäkringsbolaget för reglering.

Föräldramöten
Varje arbetslag har två ordinarie föräldramöten per läsår samt ett extra vid behov.

Godis
Godis får inte medtas till skolan.

IUP – Individuella utvecklingsplaner
Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Den individuella utvecklingsplanen skrivs in i InfoMentor i samarbete mellan elev, lärare och förälder och gäller tills en ny plan skrivits.

Klasslistor
Klasslistor finns i InfoMentor Hub under Familjewebben och Klasslistor.

Klasser och spår
På Birkaskolan är våra klasser integrerade i olika åldrar och uppdelade i olika spår.

  • I klass F-1 går förskolebarnen (kallas för Vikingar), barn i första klass och andra klass tillsammans.
    Det finns två sådana klasser F-1 spår1 och F-2 spår 2.
  • I klass 2-3 går barn i åk2 och åk3 tillsammans.
    Det finns två sådana klasser 2-3 spår1 och 2-3 spår 2.
  • I klass 4-5 går barn i åk4 och åk5 tillsammans.
    Det finns två sådana klasser 4-5 spår1 och 4-5 spår 2.
  • Från klass 6 går respektive spår ihop och bli en enda klass med barn i samma ålder. Det gäller de övriga högstadieklasserna åk7, åk8 och åk9.

Klotter och förstörelse
Klotter saneras omedelbart. Om en elev på skolan klottrat på, eller förstört något av skolans egendom, informeras föräldrarna.

Kläder
Eleverna bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse samt ett par tofflor eller inneskor med sig. Fritisbarnen behöver även ha ett ombyte kläder (underbyxor, strumpor, byxor och tröja), en varm tröja, stövlar och regnkläder

Kvarglömda kläder
Kvarglömda kläder och skor förvaras i lådor. Under varje skollov töms innehållet och skänks till behövande. Vi meddelar i god tid innan detta sker. Skolan ansvarar inte för kvarglömda kläder eller försvunna tillhörigheter.

Ledighet
För ledighet sker ansökan på särskild blankett – Ledighetsansökan som finns på InfoMentor.
Utdrag ur skollagen 7 kap 17-18 § visar att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Läraren tillstyrker och rektor beslutar. Vid upprepad ogiltig frånvaro anmäls ärendet till Ekerö kommun. Skolan beviljar ej ledigheter under de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Annan ledighet (läkar- eller tandläkarbesök) förläggs i möjligaste mån utanför skoltid Om inte är det viktigt att meddela klasslärare/mentor i förväg, då klassen kan ha en aktivitet planerad utanför skolan vid den tid barnet skulle behöva hämtas eller lämnas.

Leksaker
Eleverna ska inte ta med sig leksaker till skolan. Det finns utrustning för lek på skolan i enlighet med Montessoripedagogiken.

Lov
Information om den dagliga verksamheten inklusive lov kommuniceras via InfoMentor och InfomentorHub. Se även övergripande Läsårsdata.

Lunch
Matsedel hittar du under Aktuellt sidan.
Eleverna tar alltid upp matfrågan som en stående punkt i elevråden. Dessa frågor går sedan vidare till ett matråd som är träffas 1 gång per termin. Matproduktion står för skolmaten i stort sätt hela Ekerö. Det är också de som vi beställer matsäcksmat ifrån och då har vi korv, hamburgare (dessa är inte tillagade) och pannkakor att välja på.

Läromedel och material
En Montessoriskola har material av olika slag; praktiskt, sensomotoriskt, material för träning av grace och artighetsövningar, samt olika former av läromedel. Alla läromedel ska hanteras med stor varsamhet både under och efter skoltid. Material eller läroböcker som hanterats ovarsamt eller förstörts debiteras eleven oavsett anledning. Om en lärobok försvinner debiteras en ny bok.

Läroplan
Birkaskolan följer den svenska Läroplanen för Grundskolan och Förskolan (Lgr11). Läroplanen finns att läsa på nätet, i InfoMentor eller går att beställa inbunden via Skolverket. Vad eleverna ska studera är alltså reglerat och inte förhandlingsbart. I broschyren från Skolverket ”Skolan är till för ditt barn” kan du läsa om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan.

Läsår
Skolan följer i stora drag Ekerö kommuns Läsårsdata. När så är möjligt, håller fritids stängt 3 veckor varje sommar.

Läxor
Det förekommer läxor som ges till samtliga elever från en vecka till en annan och kan planeras i god tid. Så finns det individuella läxor som varje elev kan ta eller få utifrån sin egen planering. Efter en längre frånvaro kan en elev behöva arbeta ikapp genom att ta extra läxor under en tid. Det är skolans pedagoger som beslutar om elevens behov av läxarbete.

Matsäck
Matsäck kan förekomma vid enstaka utflykter dock max 2 gånger per termin. Detta meddelas i förväg via veckobreven. Vi ser gärna att ni undviker att barnen har med sig läsk, chips eller godis i matsäcken, då skolan försöker att hålla en hälsosam profil. OBS! Vi har nöt förbud pga. allergirisken. Vid ytterligare behov av matsäck, tillhandahålls detta av skolan. Normalt pannkakor som eleverna fyller på skolan i egna matlådor.

Mellanmål
Mellanmål serveras mellan kl 14.00 – 15.00. Då skolan försöker att hålla en hälsosam profil så undviker vi sockrade måltider i möjligaste mån.

Mobiltelefon
Om elev har med sig en mobiltelefon skall den under skoltid förvaras ljudlöst i speciella mobillådor som finns i varje klassrum. Skolan ansvarar inte för försvunna eller förstörda mobiltelefoner. På skolan finns telefon där vi under hela dagen kan ta emot samtal och där elever har möjlighet att ringa ifrån.

Nationella prov
Birkaskolan följer Skolverkets regler. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Observationer
Skolan och förskolan är i första hand elevernas arbetsplats. Ibland kommer vi dock att ta emot besökare för att observera vår verksamhet. På en Montessoriskola finns det vissa regler för besökare; bland annat önskar vi att de undviker att ta kontakt med eleverna under deras arbetstid. Man bör heller inte sätta sig och hjälpa sitt eget eller andras barn, men man är däremot välkommen att svara på elevernas frågor.

Olycksfall
Se under Försäkringar.

Ordningsregler/trivselregler
Skolans trivselregler är framtagna i en demokratisk process där eleverna är delaktiga i varje moment. Trivselreglerna uppdateras årligen och kommuniceras regelbundet.

Raster
På förmiddagarna har eleverna möjlighet att ta en utomhusrast. Gemensam utomhusrast tar alla direkt efter lunch. Skolpersonal finns alltid ute på rast. Om problem uppstår ska eleverna vända sig till närmaste vuxen.

Studieresor
Läs mer om högstadiets studieresor på Skolans sida.

Städdag – Föräldraträff
Städdagar är en del av Birkaskolans föräldraträffar. Under en sådan träff storstädar föräldrarna en gång per terminen. Städtillfällena brukar vara vid två tillfällen men en familj städar endast en gång per termin och barn. Listor med vad som behöver göras sätts upp av föräldrarådsrepresentant och som via mail informerar föräldrarna när föräldraträffen infaller.

Utvecklingssamtal
Skolan kallar till utvecklingssamtal. I samtalet deltar barn, föräldrar och ansvarig pedagog (mentor). Varje part har lika stor del i utvecklingssamtalet, som ligger till grund för barnets individuella utvecklingsplan, IUP. Inför samtalet förväntar vi oss att föräldrar har förberett sig genom att ha studerat sitt barns IUP.

Skolan använder InfoMentor, ett webbaserat instrument för IUP, som används för att synliggöra elevernas inlärning. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på elevernas lärande.

Värdesaker
Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.