Föräldrarådets viktiga roll

Förutsättning för ständiga förbättringar genom kontinuerlig dialog mellan föräldrar och skolledning

Från varje klass/avdelning väljs två representanter (en ordinarie och en suppleant) att sitta i föräldrarådet. Föräldrarådsrepresentantens uppgift är att ha en dialog med övriga föräldrar i respektive klass/avdelning för att dels kanalisera frågor från enskilda föräldrar till rätt instans men också löpande informera klassens/avdelningens föräldrar om föräldrarådets och till viss del även verksamhetens arbete.

Föräldrarådet träffas regelbundet tillsammans med verksamhetschefen samt en styrelserepresentant för att skapa och upprätthålla ett nära samarbete mellan föräldrar och förskola/skola. Detta bidrar till att föräldrafrågor snabbt hamnar i rätt forum för diskussion, beslut och ev. åtgärder. Frågor som avser enskilda individer (barn/elever/personal/föräldrar) diskuteras aldrig i rådet. Protokoll från föräldrarådsmöten finns för nedladdning och läsning på InfoMentor.


Föräldraengagemang

Föräldrarådet har också till uppgift att aktivt planera för att stärka föräldraengagemanget och arbeta för att förbättra barnens inne- och utemiljö samt initiera, planer och koordinera gemensamma trivselaktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är städ- och fixdagar samt Birkagillet.

Städ- och fixdagar

Förskolan – innefix, utefix, storstädning samt festfix i samband med avslutningar och högtider
Skolan – storstädning och Birkagillet

Förutom det faktiska syftet att få lokaler och utemiljö städade och fina så ger dessa aktiviteter även möjlighet för föräldrar att träffas informellt och lära känna varandra lite bättre. Ett stort föräldraengagemang bidrar till starkare gemenskap och tryggare miljö för våra elever.

Birkagillet

Birkagillet sammanfaller med skolans Öppet Hus vilket hålls i september varje år. Skolan öppnar då dörrarna för allmänheten för att visa upp vår verksamhet inifrån och är ett sätt att marknadsföra skolan för de som är nyfikna att komma till oss för att få inblick i och kunskap om vår verksamhet. Birkagillet är också ett tillfälle för föräldrar och syskon att få delta i barnens vardag samtidigt som det ger tillfälle att umgås och lära känna varandra bättre.

Föräldrarådet ansvarar för Birkagillet, där alla klasser (utom F-1) bidrar, och har till uppgift att planera och koordinera olika aktiviteter så som fika till försäljning, lekar och annat kringarrangemang under dagen. Högstadiets klasser (åk 6–9) ansvarar för särskilda aktiviteter vilka är återkommande varje år och syftar till att bidra till klasskassan och de olika studieresorna.


Alla barn är början på något stort. Men de måste få växa på sitt sätt. Vårt mål är att se till varje unikt barns sätt att utvecklas och växa. Föräldrarna är våra stöttepelare och med dem vill vi ha en ömsesidig dialog och kommunikation.