Föräldraengagemang

Som förälder till barn på Birkaskolan har du en unik möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag och utveckling.  Som friskola och föräldrakooperativ beslutar vi själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Det är vi föräldrar/vårdnadshavare som är ansvariga för skolan och dess utveckling. För att vår verksamhet ska fungera behövs därför allas delaktighet och engagemang. Här nedan följer några åtaganden och praktiska punkter som ligger som grund för vårt gemensamma arbete och ansvar.

 


Våra förväntningar på dig som förälder/vårdnadshavare

På Birkaskolan är det alla föräldrars/vårdnadshavares förmån och ansvar att;

 • föräldrakooperativet har en välfungerande styrelse
 • föräldrarådsrepresentanter finns på/i varje avdelning och klass
 • bidra med synpunkter och feedback vid årliga föräldra-/kundenkäter
 • delta på årsstämman, vid vilken styrelsen väljs
 • delta på föräldramöten, vid vilka ansvarsroller väljs
 • delta i förskolans och skolans olika föräldraträffar och göra en extra insats för barnens inne- och utemiljö
 • delta i förskolans och fritidsverksamhetens joursystem (för de som har barn i dessa verksamheter)
 • stödja eleverna i sina insamlingsaktiviteter (gäller högstadieelever inför studieresor)

Alla nya föräldrar/vårdnadshavare som fått plats på Birkaskolans förskola eller skola får ett föräldra/vårdnadshavaravtal hemskickat till sig. Detta dokument tydliggör de förmåner och rättigheter som medlemmar i föreningen, samt vilket ansvar och förväntningar som åligger oss som har barn i Birkaskolans verksamhet.


Föräldrautbildning

Alla förväntas delta i den föräldrautbildning i grundläggande montessoripedagogik som skolan ger. Utbildningen tar en kväll i anspråk. Alla föräldrar har därtill möjlighet att – och bör – följa arbetet inifrån genom att varje termin sitta med i verksamheten några timmar och ”observera”.

Föräldrarna bjuds också in för att dela med sig av sina erfarenheter i yrkeslivet och får gärna arrangera studiebesök på sina eller andras arbetsplatser. Föräldradeltagandet ser olika ut beroende på om ditt barn går i förskolan eller skolan. Vissa uppgifter är dock detsamma, oavsett vilken avdelning eller klass ditt barn går i.


Bidra med din kunskap

Föräldrars aktiva engagemang, inflytande och stöd till Birkaskolans personal ger våra barn de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig den pedagogiska verksamhet som skolan tillhandahåller. Föräldrar utgör en viktig resurs för vår verksamhet och alla föräldrar förväntas bidra med olika arbetsuppgifter så länge de har barn på Birkaskolan.

Som förälder på Birkaskolan har du stora möjligheter att påverka och bidra med din kunskap och kompetens genom aktivt deltagande i föreningen; via praktiskt arbete vid tex städkvällar och fixardagar, som föräldrarådsrepresentant, styrelseledamot eller någon av de andra föräldrarollerna.

Föräldraroller förskolan

 • Koordinatorer för fixardagar, 2 styck
 • Festkoordinator
 • Kassör
 • Innemiljöansvarig, 1 per avdelning
 • Utemiljöansvarig, 1 per avdelning
 • Festfixare, 1 per avdelning
 • Föräldrarådsrepresentant, 1 per avdelning
 • Suppleant föräldrarådet, 1 per avdelning
 • Föräldrarådets ordförande förskola

Föräldraroller skolan

 • Föräldrarådsrepresentant
  • åk F-1 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 2-3 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 4-5 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 6-9 (två i varje årskurs, en ordinarie och en suppleant)
 • Städansvarig
  • åk F-1 (två i varje klass)
  • åk 2-3 (två i varje klass)
  • åk 4-5 (två i varje klass)
  • åk 6-9 (två i varje årskurs)
 • Kassör/insamlings ansvarig
  • åk F-1 (en i varje klass)
  • åk 2-3 (en i varje klass)
  • åk 4-5 (en i varje klass)
  • åk 6-9 (en i varje årskurs)
 • Rektors fixgrupp föräldrar, valfritt antal från F-9
 • Föräldrarådets ordförande skola

Föräldraroller styrelse

 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Styrelseordförande

Information kring hur de olika föräldrarollerna bidrar till verksamheten hittar du på sidan Om Oss – och Vår Organisation.