De 6 Montessori principerna

Vårt arbetssätt på Birkaskolan präglas av Montessoripedagogikens 6 grundläggande principer


1. Den förberedda miljön

Här hämtar eleverna näring för sin tillväxt. Miljön är anpassad efter barnens olika utvecklingsnivåer, och betydelsefull för den sociala utvecklingen.

 • Fysiskt
  Bord, stolar och hyllor är i barnens höjd. Rummet ska tillåta både rörelse, stimulans från andra barn och avskildhet.
 • Psykiskt
  Koncentrationen är en viktig förutsättning för den psykiska utvecklingen. Barnen bygger själva upp sin koncentration och då behöver de saker omkring sig som intresserar dem.
 • Socialt
  Barn utvecklas socialt genom att umgås med andra barn i olika åldrar.
 • Intellektuellt
  Barnens intellektuella utveckling stimuleras bland annat av all material. All material finns i ett exemplar som har sin bestämda plats. den skall vara utlagd från vänster till höger, från lätt till svår. Den skall stimulera alla sinnen.
 • Känslomässigt
  Ordning och rutiner ger barnen trygghet och lust att lära.
 • Andligt
  En trygg, lugn och harmonisk miljö ger ett inre lugn.
  Djup koncentration och frihet att upprepa sitt arbete har också betydelse för den andliga utvecklingen.

2. Frihet under ansvar

Barnen kan bara utvecklas som människa genom frihet och erfarenheter. En grundförutsättning för detta är tydlighet och struktur, därefter ges frihet efter mognad. Frihet medför att barnet har möjlighet att välja. Barnet får inte mer frihet än det klarar.

En del barn behöver fastare ramar än andra. Genom att välja aktivitet utifrån mognad och det som läraren presenterat, tränar de sig att ta egna beslut.

Vi arbetar i långa arbetspass vilket ger eleven möjlighet att få arbetsro, uppnå full koncentration, och att utan stress och tävlan göra klart sina arbeten.


3. Individualisering/samarbete

Individualisering är en förutsättning för samarbete. När ett barn lärt känna sig själv, när det ser sin egen förmåga och finner trygghet i den, då kan det med full kraft ta del i ett samarbete. Ett samarbete där olika barns egenskaper och individuella drag tillsammans skapar resultat.

Eleven väljer aktivitet och material inom de ramar arbetsplanerna ger. De planerar i sin loggbok/ personliga planering samt gör en uppföljning tillsammans med sin ansvarslärare/ mentor. Samarbete kommer in som ett naturligt inslag i verksamheten i leken, vid samlingarna och vid val av material eller andra arbetsuppgifter.


4. Hjälp till självhjälp/självförtroende

Det är ur friheten som självständigheten utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
All onödig hjälp hindrar barnet i dess utveckling.

Genom att eleven sett lärarens presentation, valt aktivitet, vet var material finns, kan arbeta ostört och att materialet är självrättande, klarar de mycket på egen hand, vilket stärker deras självförtroende. Läraren är dämpad och har rollen av en handledare. Han/hon observerar och leder mer än föreläser och styr.


5. Konkretion/motorik

Rörelsen, motorikens utveckling är en av ur-krafterna hos det växande barnet. Det är rörelserna som skapar den nödvändiga koncentrationen och de direkta kunskaperna. Rörelsen, motoriken och koordinationens utveckling är en av grundstenarna för all inlärning.

Montessorimaterialet är mycket konkret och ska i en process leda till att eleverna tänker abstrakt och arbetar utan material. Genom egen aktivitet stärks elevernas psykiska och fysiska koordination.


6. Helheten/fredstanken

Allt har en särskild avsikt. Alla har en särskild uppgift. Alla har ett särskilt ansvar. Alla delar hör ihop och bildar en helhet. Hela världen i gemenskap. fred på jorden”. Så enkelt-så svårt- är det att se att livet och jorden hör ihop.Maria Montessori ville ge alla barn möjlighet att förstå helhetens betydelse och därmed fredens nödvändighet.